RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

 • Denominació Social: PROJECTES MODULARS PREFABRICATS, S.L. (En endavant El Responsable)
 • C.I.F: B25759028
 • Dades registrals: Registre Mercantil de  Lleida el 26-04-2013, Tom 1345, Foli 94, Secció 8, Full L 26857  Inscripció 1ª.
 • Domicili social:POLIGON IND. NEOPARC CL. IVARS D’URGELL, 20 – 25195 LLEIDA
 • Telèfon: 973603954
 • e-Mail: protecciodedades@pmp-pretaporter.com
 • Nombre de dominis:pmp-promocions.com (En endavant El lloc web)

 

OBJECTE

El Responsable posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condiciones d’ús del mateix.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper de l’usuari comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions que aquí s’esmenen, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

El Responsable es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació a preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del Responsable.

 

RESPONSABILITAT

El Responsable s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

 

DIRECCIONS IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari.

Una direcció IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor, degudament inscrit, que permet el posterior processament de dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el número d’impressions de pàgines, el número de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

 

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Des del present lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que El Responsable no pot controlar sempre els continguts introduïts pe tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En qualsevol cas, El Responsable manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció al lloc web en qüestió, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut esmenat.

El Responsable no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats a títol enunciatiu, però no limitatiu en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent a la pàgina web del Responsable. No obstant, y en compliment de l’exposat a l’art. 11 i 16 de la LSSICE, El Responsable es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa a la retirada o, en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies l’any, 24 hores al dia. No obstant, El Responsable no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstancies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

 

PROTECCIÓ DE DADES

El Responsable està profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el Reglament de Desenvolupament de la LOPD, així com pel disposat en el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). Així mateix, El Responsable informa que dona compliment de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL i INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i demés elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del Responsable o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la que varen ser destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del Responsable. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del Responsable serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, El Responsable compte amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El Responsable autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, havent en tot cas de redirigir a la pàgina principal del lloc web del Responsable.

El Responsable reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició en el lloc web la existència de drets o cap responsabilitat del Responsable sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part seva.

Per a tots aquelles imatges en les que el software de disseny ho permet, s’han inclòs les referències corresponents a l’autoria i la llicencia corresponent.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: protecciodedades@pmp-pretaporter.com

 

SSL

El Responsable ha contractat per al seu lloc web un certificat SSL (“Secure Sockets Layer”). Un certificat SSL permet protegir tota la informació personal i confidencial que es pugui gestionar en un lloc web, independentment de la informació que s’estigui transmetent, com per exemple, des de qualsevol dels formularis de contacte del lloc web fins al servidor, o les dades introduïdes per a la subscripció de butlletins de noticies o accessos a les àrees protegides, etc.

La direcció del lloc web apareixerà en color verd, activant-se el protocol “https” que permet connexions segures des d’un servidor web al navegador de l’usuari.

 


POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- Informació a l’usuari

PROJECTES MODULARS PREFABRICATS, S.L. informa als usuaris del seu lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recavats per la navegació a través del seu lloc web.

PROJECTES MODULARS PREFABRICATS, S.L. és el responsable del tractament de dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que està disposat en les normatives vigents en material de protecció de dades personals, El Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril del 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica (ES) 15/1999 del 13 de desembre (LOPD) relativa a la protecció de dades de caràcter personal, pel que es facilita la següent informació del tractament:

Finalitat del tractament de les seves dades: mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

 • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic present o futur que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per PROJECTES MODULARS PREFABRICATS, S.L. i relacionades amb els seus productes o serveis, o amb els dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals.
 • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posin a la seva disposició.
 • Remetre el butlletí de noticies a la pàgina web.

Criteris de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no es sol·liciti la seva suspensió per part de l’interessat, exercint els seus drets sobre les dades.

Comunicació o cessió de les dades: No es comunicaran ni cediran les dades a cap destinatari.

Drets que assisteixen a l’Usuari:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Ha d’identificar-se degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.

 • Adreça postal: PROJECTES MODULARS PREFABRICATS, S.L., POLIGON IND. NEOPARC CL. IVARS D’URGELL, 20 – 25195 LLEIDA
 • Adreça electrònica: protecciodedades@pmp-pretaporter.com

2.- Informació facilitada per l’usuari:

Si ets menor de 18 anys no està permès l’ús de formularis a la nostra pàgina web.

Els Usuaris, introduint les seves dades en els formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del Responsable, sent voluntària la inclusió de les dades en els camps restants.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades al prestador són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que El Responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3.-Mesures de seguretat

Que conforme amb el que estableixen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del RGPD i l’article 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera il·lícita i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als que són tractats.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques si organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD amb la finalitat de protegir els drets i les llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada per a que puguin exercir-los.

4.-Bretxes de Seguretat

El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cada una de les persones, les dades de les quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE i JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsia o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Lleida.


 

POLÍTICA DE COOKIES

Una cookie és un petit fitxer de text que s’emmagatzema en el seu navegador quan visita quasi qualsevol pàgina web. La seva utilitat és que la web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquesta pàgina. Les cookies solen emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d’ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d’usuari, etc. L’objectiu de la cookie és adaptar el contingut de la web al seu perfil y necessitats, sense cookies els serveis oferts per qualsevol pàgina es veurien minvats notablement. Si desitja consultar més informació sobre què són les cookies, què emmagatzemen, com eliminar-les, desactivar-les, etc. Preguem es dirigeixi a aquest enllaç.       

 

Cookies utilitzades en aquest lloc web

Seguint les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades procedim a detallar l’ús de cookies que fa aquesta web amb la finalitat d’informar-li amb la màxima exactitud possible.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies pròpies:

Cookies de sessió per garantir que els usuaris que escriguin comentaris en el blog siguin humans i no aplicacions automatitzades. D’aquesta manera es combat el spam.

 

Nom de la cookie Tipus de cookie Propòsit de la cookie
PHPSESSID Sessió Aquesta cookie s’utilitza pel llenguatge d’encriptat PHP per a permetre que les variables de SESSIÓ siguin guardades en el servidor web. Aquesta cookies és essencial per al funcionament de la web.
_utma, _utmb,
_ubmc, _utmz
Duradora Aquestes cookies les estableix Google Analytics per a rastrejar l’ús de la web. Aquests cookies no s’estableixen si desconnectes cookies per aquesta web.

 

Aquest lloc web utilitza les següents cookies de tercers:

Google Analytics: Emmagatzema cookies per a poder elaborar estadístiques sobre el tràfic i volum de visites d’aquesta web. A l’utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d’informació sobre vostè per Google. Per tant, l’exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-lo comunicant directament amb Google.

Xarxes socials: Cada xarxa social utilitza les seves propies cookies per a que vostè pugui fer clic a botons del tipus M’agrada o Compartir.

 • YouTube
 • Twitter
 • Facebook

De la mateixa manera, és possible que al visitar alguna pàgina web o al obrir algun email on es publiqui algun anunci o alguna promoció sobre els nostres serveis o productes, s’instal·li en el seu navegador alguna cookie que ens serveix per mostrar-li posteriorment publicitat relacionada amb la cerca que hagi realitzat, desenvolupat un control dels nostres anuncis en relació, per exemple, amb el número de vegades que són vistos, on apareixen, a quina hora es veuen, etc.

 

Desactivació o eliminació de cookies

En qualsevol moment podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de cookies d’aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de manera diferent en funció del navegador que s’estigui utilitzant. Aquí li deixem una guia ràpida per als navegadors més populars.

 

Notes addicionals

Ni aquesta web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers mencionats en aquesta política de cookies.

Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les cookies i des d’aquest lloc ha d’efectuar el seu dret a eliminació o desactivació de les mateixes. Ni aquesta web ni els seus representats legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels navegadors mencionats.

En alguns casos és necessari instal·lar cookies per a que el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació d’aquestes.

En el cas de les cookies de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les cookies  en servidors ubicats als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en els que sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obliga a tal efecte. Google Inc. és una empresa que compleix l’Escut de la privacitat, que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d’acord amb la normativa europea. Pot consultar informació detallada respecte a aquest tema en aquest enllaç. Si desitja informació sobre l’ús que Google Analytics dona a les cookies, li adjuntem aquest altre enllaç

Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies no dubti en comunicar-se amb nosaltres a través de la secció de contacte.


 

MÉS INFORMACIÓ SOBRE LES COOKIES

 Què és una cookie?Una cookie és un fitxer de text inofensiu que s’emmagatzema en el seu navegador quan visita quasi qualsevol pàgina web. La utilitat de la cookie és que la web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquesta pàgina. Encara que molta gent no ho sap, les cookies s’utilitzen des de fa 20 anys, quan van aparèixer els primers navegadors per a la World Wide Web.

 

Què NO ÉS una cookie?

No és un virus, ni un troià, ni un cuc, ni spam, ni spyware, ni obre finestres pop-up.

 

Quina informació emmagatzema una cookie?

Les cookies no solen emmagatzemar informació sensible sobre vostè, com targetes de crèdit o dades bancaries, fotografies, el seu DNI o informació personal, etc. Les dades que guarden son de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, etc.

El servidor web no l’associa a vostè com a persona sinó al seu navegador web. De fet, si vostè navega habitualment amb Internet Explorer i prova de navegar per la mateixa web amb Firefox o Chroma veurà que la web no s’adona que vostè és la mateixa persona perquè en realitat està associat al navegador, no a la persona.

 

Quin tipus de cookies existeix?

Cookies tècniques: Són les més elementals i permeten, entre altres coses, saber quan està navegant un humà o una aplicació automatitzada, quan navega un usuari anònim i un registrat, tasques bàsiques per al funcionament de qualsevol web dinàmica.

Cookies d’anàlisi: Recullen informació sobre el tipus de navegació que està realitzant, les seccions que més utilitza, productes consultats, franja horària d’ús, idioma, etc.

Cookies publicitàries: Mostren publicitat en funció de la seva navegació, el seu país de procedència, idioma, etc.

 

Què són les cookies pròpies i les de tercers?

Les cookies pròpies són generades per la pàgina que està visitant i les de tercers són les generades per serveis o proveïdors externs com Facebook, Twitter, Google, etc.

 

Què passa si desactivo las cookies?

Per a que entengui l’abast que pot tenir desactivar les cookies li mostrem uns exemples:

No podrà compartir continguts d’aquesta web a Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social.

El lloc web no podrà adaptar els continguts a les seves preferències personals, com sol passar en les botigues online.

No podrà accedir a l’àrea personal d’aquesta web, com per exemple El meu compte o El meu perfil o Les meves comandes.

Botigues online: li serà impossible realitzar compres online, hauran de ser telefòniques o visitant la botiga física si es disposa d’aquesta.

No serà possible personalitzar les seves preferències geogràfiques com franja horària, divisa o idioma.

El lloc web no podrà realitzar analítiques web sobre visitants i tràfic a la web, la qual cosa dificultarà que la web sigui competitiva.

No podrà escriure al blog, no podrà penjar fotos, publicar comentaris, valorar o puntuar continguts. La web tampoc podrà saber si vostè és un humà o una aplicació automatitzada que publica spam.

No es podrà mostrar publicitats sectoritzada, la qual cosa reduirà els ingressos publicitaris del web.

Totes les xarxes socials utilitzen cookies, si les desactiva no podrà utilitzar-ne cap.

 

Es poden eliminar las cookies?

Sí. No només eliminar, també bloquejar, de forma general o particular per un domini específic.

Per eliminar les cookies d’un lloc web ha d’anar a la configuració del seu navegador i allà podrà buscar les associades al domini en qüestió i procedir a la seva eliminació.


 

CONFIGURACIÓ DE COOKIES PER ALS NAVEGADORS MÉS POPULARS